Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ, PRELUCRARE ŞI DEZVOLTARE A COLECŢIILOR

Activitatea desfăşurată la acest sector „ascuns” al bibliotecii presupune îndeplinirea unui obiectiv central referitor la necesitatea colectării unor informaţii şi documente relevante, conforme cu interesele de lectură, studiu, educaţie şi recreere ale cetăţenilor.

Organizarea colecţiilor se referă la o categorie complexă de sarcini legate în principal de evidenţă, descrierea bibliografică, clasificarea biblioteconomică, cotarea publicaţiilor monografice şi seriale, actualizarea cataloagelor bibliotecii: catalogul alfabetic pe autori, catalogul sistematic general, catalogul de noutăţi, completarea bazei de date a bibliotecii prin utilizarea programului de bibliotecă TINLIB.

Eforturile bibliotecarilor catalogatori de a realiza o bună organizare a documentelor se află sub incidenţa unor factori importanţi precum mărimea şi structura colecţiilor tradiţionale, ritmicitatea completării colecţiilor, implementarea unor reguli clare de organizare a colecțiilor și utilizarea unui sistem precis de clasificare și cotare a publicaţiilor, cunoaşterea şi aplicarea exactă a normelor catalografice naţionale de descriere bibliografică a documentelor, în funcţie de tipul acestora şi de suportul pe care au fost editate, ș.a.m.d.

Rezultate remarcabile în domeniul îndeplinirii proceselor de îmbogăţire şi administrare a patrimoniului informaţional al bibliotecii pot fi obţinute pe baza unei pregătiri teoretice specializate şi a unei îndelungate experienţe practice.

În esenţă, experienţa profesională în domeniul catalogării şi informării bibliografice presupune cunoaşterea celor mai noi reguli de catalogare, a terminologiei de specialitate, deprinderea unor abilităţi de folosire a lucrărilor de referinţă şi a altor sisteme de informare în vederea clasificării şi indexării documentelor, cunoaşterea sistemului de clasificare CZU şi aplicarea corectă a regulilor internaţionale de indexare.

Managementul organizării colecţiilor poate contribui la creşterea rolului bibliotecii în societate atât prin achiziţionarea unor documente şi informaţii conforme cu cerinţele cetăţenilor cât şi prin buna organizare biblioteconomică a acestor informaţii. Asigurarea, în cadrul managementului informaţiilor, a unui patrimoniu info-documentar valoros, complex şi unitar vine în sprijinul intenţiei bibliotecii noastre de a se implica mai mult în viaţa comunităţii contribuind la creşterea calităţii serviciilor ei de informare, consultanţă şi instruire.

Dezvoltarea colecţiilor sau managementul achiziţiilor are în vedere completarea permanentă a fondului de documente deţinute de bibliotecă în principal prin achiziţia directă de carte, abonamente la ziare şi reviste, donaţii primite de la persoane fizice sau juridice, schimb interbibliotecar intern şi internaţional. Rolul decisiv în sporirea tezaurului cultural al bibliotecii îl are achiziția directă de carte iar procesul de îmbogăţire a colecţiilor prezintă ca și linii directoare: dezvoltarea colecţiilor deja existente şi acoperirea lipsurilor, îmbogăţirea fondului cu noi apariţii editoriale, conform specificului, structurii şi tradiţiei bibliotecii, orientarea politicii de achiziţii în raport cu schimbarea cerinţelor de informare şi documentare ale publicului cititor.

În mod corespunzător, se produce o schimbare a imaginii clasice a bibliotecarului, transformat dintr-un achizitor de publicaţii, într-un specialist interesat să pună în practică metodologiile de descriere, clasificare şi cotare a documentelor, în scopul folosirii celor mai eficiente şi rapide sisteme de dezvăluire şi comunicare a fondului info-documentar al Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeş.