Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

MISIUNEA BIBLIOTECII

Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş deserveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Sebeş şi localităţile aparţinătoare Petreşti, Răhău şi Lancrăm, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Pentru a-şi îndeplini misiunea sa esenţială biblioteca constituie, prelucrează, organizează, dezvoltă, conservă şi valorifică colecţii reprezentative de carte, periodice şi alte documente purtătoare de informaţii din orice domeniu al cunoştinţelor umane.


OBIECTIVE

 • Diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii comunităţii prin proiectarea şi derularea unor programe culturale care definesc biblioteca drept centru multicultural;
 • Studii şi cercetări ştiinţifice având ca rezultat remarcabil Catalogul „Fondului documentar Blaga”; Revista Bibliotecii Municipale “Lucian Blaga” Sebeş;
 • Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă având drept scop atragerea la lectură – vizite bibliotecă;
 • Susţinerea unui dialog de înaltă ţinută între grupuri şi indivizi în cadrul dezbaterilor, colocviilor, simpozioanelor, medalioanelor aniversare şi comemorative organizate în scopul accentuării rolului bibliotecii ca spaţiu al comunicării şi contactelor;
 • Punerea în valoare a patrimoniului bibliotecii prin participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane profesionale, lansări de carte;
 • Achiziţionarea unităţilor de bibliotecă în concordanţă cu principiile: asigurarea continuităţii colecţiilor, păstrarea caracterului enciclopedic, impunerea criteriului valoric şi al actualităţii informaţiei, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei;
 • Mediatizarea permanentă a instituţiei în mass media locală şi naţională;
 • Promovarea patrimoniului bibliotecii şi a rolului ei în comunitate prin materiale de promovare;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu utilizatorii pe baza unui parteneriat activ, prin asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi realizarea unei atmosfere confortabile de studiu;
 • Utilizarea tehnologiei moderne în catalogarea, clasificarea şi diseminarea informaţiei, cu accesul gratuit pentru utilizatori la toate serviciile informatice;
 • Studierea permanentă a necesităţilor de lectură, a pieţei informaţionale, satisfacerea publicului utilizator;
 • Formarea şi perfecţionarea bibliotecarilor ca proces continuu realizat prin:
  • studiu individual;
  • dezbateri pe microcolective, de regulă în aria birourilor specializate, pe diverse aspecte întâlnite în activitatea practică;
  • parcurgerea programelor de pregătire, perfecţionare şi specializare profesională organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor, la Bucureşti şi Buşteni.
 • Sprijinirea bibliotecilor publice prin schimburi interbibliotecare, cu accent pe cărţile valoroase din punct de vedere al interesul comunităţii locale, vizite ghidate ale utilizatorilor din judeţ precum şi asistenţă profesională de specialitate.