Biblioteca Municipală „Lucian Blaga”, Sebeș

„Cartea şi biblioteca sunt două noţiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în aşa fel, încât una fără alta nu poate vieţui...
Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaşterii adevărului şi a noului, pentru acel dotat cu simţul a tot ce este frumos în lume”.

(bibliologul Dan Simonescu)

REGULAMENT

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii se face gratuit în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimonului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe;

Biblioteca municipală pune la dispoziţia utilizatorilor, pentru împrumut la domiciliu, în mod gratuit, o bogată şi diversificată colecţie de cărţi.

INSCRIEREA CITITORILOR

La înscriere se completează Fişa-Contract de împrumut pentru fiecare utilizator, pe baza actului de identitate cu domiciliul stabil Sebeş şi localităţile aparţinătoare, care devine document juridic având rol de titlu executoriu, şi se eliberează Permisul de intrare, valabil pe o perioadă de 6 ani, prin vizarea lui anuală;

Utilizarea serviciilor de bibliotecă este posibilă pe baza Permisului de intrare;

Permisul de intrare este nominal, netransmisibil şi se vizează anual;

Cititorii cu domiciliul stabil în alte localităţi nu au dreptul de a împrumuta publicaţii la domiciliu. Aceştia pot consulta documente din colecţia bibliotecii la sala de lectură şi pot utiliza Serviciul Internet.

Eliberarea şi vizarea anuală a Permisului de intrare se face obligatoriu pe baza buletinului sau cărţii de identitate;

La înscriere fiecare cititor va prezenta trei plicuri timbrate sau trei cărţi poştale (prin care se vor comunica eventualele întârzieri ale restituirii cărţilor);

Cititorul are obligaţia să anunţe imediat schimbarea cărţii de identitate, a datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;

Înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;

Pe fişa utilizatorului nu au voie să împrumute alte persoane;

Utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia.

ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECĂ LA DOMICILIU

Împrumutul la domiciliu se face cu prezentarea obligatorie a permisului de cititor;

Cititorul are obligaţia să verifice starea fizică a cărţilor împrumutate şi să atragă atenţia bibliotecarului dacă acestea sunt deteriorate;

Se împrumută maxim 2 cărţi o dată;

Termenul de împrumut este de 14 de zile, prelungirea acestui termen se poate face o singură dată, cu avizul bibliotecarului; nu pot fi prelungite termenele cărţilor existente într-un singur exemplar sau foarte solicitate; prelungirea se poate face şi telefonic la numărul: 0258/732848 sau e-mail bmlb_sebes@yahoo.com;

Nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare carte, în funcţie de durata întârzierii şi de eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediu de achiziţie a cărţilor din anul precedent;

Întârzierea este semnalată cititorului printr-o somaţie, iar în caz de nerestituire nici după aceasta, biblioteca va fi nevoită să recupereze daunele aduse instituţiei întocmind proces-verbal de contravenţie;

Împrumutul la domiciliu este limitat; nu se împrumută lucrări de referinţă: dicţionare, albume, enciclopedii, lucrări existente într-un singur exemplar; acestea pot fi consultate doar în bibliotecă;

Pentru a obţine o carte foarte solicitată, cititorul poate face o rezervare înregistrată de bibliotecar;

Sustragerea de cărţi din biblioteca constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii;

Cărţile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit prietenilor, cunoscuţilor, fiecare membru al comunităţii are posibilitatea împrumutului personal;

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul astfel actualizat;

Pierderea cărţilor împrumutate se comunică imediat bibliotecii;

Cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librării sau anticariate o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu).

Utilizatorii aflaţi în incinta bibliotecii sunt rugaţi să păstreze liniştea şi ordinea.