NORME DE PUBLICARE

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis este revista ştiinţifică a Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, aici publicându-se articole şi studii de arheologie, istorie, muzeologie şi etnologie. De asemenea, în cadrul acestui anuar se pot publica note de lectură (recenzii, prezentări de carte) şi cronici ale unor evenimente culturale ce corespund prin tematică domeniilor menţionate mai sus.

În vederea publicării, materialele se pot trimite pe următoarea adresă de e-mail: revistaterrasebus@gmail.com, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, acceptându-se doar o singură lucrare pentru un autor.

1. Norme generale

– orice studiu sau lucrare nu poate depăşi 30 de pagini în formatul revistei, aici fiind incluse rezumatul, lista abrevierilor şi ilustraţia;

– respectarea ordinii părţilor componente (rezumatul, cuvintele-cheie, textul propriu-zis, lista abrevierilor, plus eventualele anexe sau imagini);

– materialele vor fi trimise în format electronic.

2. Norme de redactare

a) Formatul paginii: dimensiune particularizată (lăţime 17 cm, înălţime 24 cm), sus 2 cm, stânga 2,5 cm, jos 2 cm, dreapta 2 cm, antet 1,25 cm, subsol 1,25 cm, aliniere stânga-dreapta, indentarea primei linii la 1 cm, fără a se utiliza tasta TAB.

b) Fontul acceptat este Garamond, textul propriu-zis fiind scris cu 12 p, citatele mai mari de trei rânduri cu 11 p, rezumatul, explicaţiile, anexele şi notele cu 10 p.

c) Titlul va fi scris centrat, cu bold, urmat de prenumele şi numele autorului/autoarei sau autorilor, menţionându-se totodată adresa de e-mail şi afilierea instituţională.

d) Rezumatul va fi de aproximativ 120 de cuvinte, scris în limba engleză.

e) Imaginile trebuie să fie de bună calitate (în cazul scanărilor minim 300 dpi), acceptându-se doar cele în format jpg sau tiff. Nu se admit copii xerox, pentru fiecare imagine trebuind să fie câte o explicaţie, precum şi sursa de provenienţă (atunci când este cazul).

f) În text, titlurile de cărţi, studii, articole, ziare şi reviste se scriu cu caractere cursive (ex. Transilvania).

g) Citatele se vor scrie cu caractere normale, neutilizându-se cele cursive. În cazul în care un citat este de cel puţin trei rânduri, acesta va fi scris cu 11 p, indentat la stânga cu 1 cm. Atunci când autorul doreşte să sublinieze o anumită informaţie, trebuie utilizate parantezele drepte, cu precizarea [n.a.] sau [n.n.].

h) Se admit doar note de subsol create prin comenzile Inserare, Notă de Subsol. Se utilizează Ibidem, dar nu şi Idem sau op. cit.

i) Documentaţia articolului/studiului se face prin intermediul notelor de subsol. Acestea trebuie să conţină numele autorului, urmat de anul apariţiei lucrării citate, după care se indică pagina sau paginile utilizate.

Exemple de citări:

Ex.: Brezeanu 1981, p. 54-55.

În cazul în care există doi autori:

Ex.: Milza, Berstein 1998, vol. II, p. 96.

În cazul în care există mai mulţi autori:

Ex.: Dreyfus et alii 2006, vol. III, p. 193.

Atunci când un autor are mai multe lucrări publicate în acelaşi an, se utilizează litere mici după anul de apariţie.

Ex.: Kissinger 1999a, p. 122; Kissinger 1999b, p. 345.

j) Întocmirea listei bibliografice de la finalul articolului se va face prin detalierea formulelor folosite la notele de subsol.

Exemple:

Andriţoiu 1979

– Ioan Andriţoiu, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, în Sargetia, XIV, 1979, p. 15-34.

ANRDANIC 

– Arhivele Naţionale ale României. Direcţia Arhivele Naţionale Istorice Centrale.

Brezeanu 1981

– Stelian Brezeanu, O istorie a Imperiului Bizantin, Bucureşti, 1981.

Cipăianu, Vesa 2000

– George Cipăianu, Vasile Vesa (ed.), La fin de la Première Guerre mondiale et la nouvelle architecture géopolitique européenne, Cluj-Napoca, 2000.

Dreyfus et alii 2006

– F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Larousse. Istoria universală, vol. I-III, Bucureşti, 2006.

Milza, Berstein 1998

– Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX, vol. I-III, Bucureşti, 1998.

k) Se vor preciza între cinci şi şapte cuvinte-cheie.

Articolele şi studiile se pot scrie în română sau engleză sau germană sau franceză, iar colegiul de redacţie poate să accepte, să respingă sau să solicite modificări în forma iniţială a lucrărilor primite. Materialele nepublicate nu se restituie autorilor.

3. Alte precizări

a. Nu se percepe nicio taxă de publicare din partea autorilor.

b. Copyright-ul este deţinut după publicare de către autori.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window